Днепропетровский национальный исторический музей

Программа Десятой региональной краеведческой конференции «Приднепровье давнее и недавнее»

25 марта 2011 г. в Народном музее истории НГУ им. А.Н. Поля состоялась 10-я региональная краеведческая конференция «Приднепровье давнее и недавнее».

Тематика конференции охватила круг вопросов: социальные, экономические, этнические и культурные особенности древней истории Днепровского Надпорожья; социокультурные и социально-экономические процессы Средней Надднепрянщины в Новое время; Приднепровье в модерное время; Жизнь и деятельность выдающихся личностей нашего края.

От Днепропетровского национального исторического музея им. Д.И. Яворницкого участие в конференции приняли исследователи: Н.И. Капустина, директор музея; В.М. Бекетова, заместитель директора по научной части; А.В. Старик, с.н.с. ДНИМ; В.А. Ходас, с.н.с. ДНИМ; И.Н. Романюта, н.с. ДНИМ; Д.А. Романчук, н.с. ДНИМ.

Открытие конференции — директор Института гуманитарных проблем, профессор Пушкин В.Ю.
Вступительное слово — ректор НГУ, академик НАН Украины Пивняк Г.Г.

І СЕКЦИЯ
Председатель: профессор Швыдько А.К.
Секретарь заседания: доцент Галь Б.А.

Дослідник історії Південної України Анатолій Бойко.
Швыдько Анна Кирилловна — д.и.н., проф. каф. Истории и политической теории НГУ.

Відображення діяльності козацтва Середньої Наддніпрянщини в праці Жана ле Лабурера «Повідомлення про подорож королеви Польщі» (1647).
Луняк Евгений Николаевич — к.и.н., доцент каф. Истории Украины Нежинского государственного университета.

Козаки-некрасівці в російсько-турецькій війні 1710-1711 рр.
Сень Дмитрий Владимирович — доцент, каф. Специальных исторических дисциплин и документоведения Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия).

До історії видання і змісту 5-го тому «Архіву Коша Запорозького».
Гисцова Любовь Захаровна — с.н.с. Центрального государственного исторического архива Украины в г. Киеве.

Біографії козацьких старшин у матеріалах «Архіву Коша Запорозької Січі».
Ченцова Надежда Владимировна — к.и.н., профессор каф. Истории и политической теории НГУ.

Маловідомі факти повстання Донецького пікінерного полку.
Белоконь Анатолий Николаевич — директор Царичанского историко-краеведческого музея.

Доля населення Новослобідського козацького полку після заснування 1-ї Новоросійської губернії.
Дидык Сергей Сергеевич — к.и.н., научный сотрудник ЗНУ.

Ліквідація Січі в політичній кар’єрі Г.О. Потьомкіна.
Грибовский Владислав Владимирович — к.и.н., исполнительный директор ОО «Институт общественных исследований».

Одинківка-Одимківка у взаєминах місцевого населення та гарнізону Старосамарського ретраншементу.
Репан Олег Анатольевич — к.и.н., доцент каф. Истории ДНУ им. О. Гончара.

Азовська губернська канцелярія: структура, функції, штат (1775-1784)
Олененко Анна Геннадьевна — асп. каф. Источниковедения, историографии и специальных исторических дисциплин ЗНУ.

Влаштування православних храмів у 1775 — 1800 рр. (за матеріалами Державного архіву Дніпропетровської області)
Лиман Игорь Игоревич — д.и.н., проф. Бердянского государственного педагогического университета.

Село Бабайківка і його мешканці козацької доби (за писемними та археологічними джерелами).
Старик Александр Владимирович — к.и.н., с.н.с. отдела археологии ДНИМ им. Д.И. Яворницкого.
Ходас Владимир Александрович — зав. отделом археологии ДНИМ им. Д.И. Яворницкого.

Динаміка депопуляції слободи Половиці в процесі урбогенезу Катеринослава (1789-1797 рр.): історико-демографічна реконструкція.
Кавун Максим Эдуардович — к.и.н., доцент каф. Истории России ДНУ им. О. Гончара.

Особливості адміністративного районування межиріччя Орелі і Сули (друга половина XVIII — перша чверть XIX ст.).
Галь Богдан Александрович — к.и.н., доцент каф. Истории и политической теории НГУ.

Життя та військова кар’єра генерала І.М. Інзова.
Хохол Александр Владимирович — ст. преподаватель каф. Истории Украины КГПУ.

Катеринославське дворянство напередодні Селянської реформи (джерелознавчий аспект).
Литвинова Татьяна Федоровна — к.и.н., доцент каф. Истории Украины ДНУ им. О. Гончара.

Матеріали Державного архіву Херсонської області до історії державних селян Південної України першої половини XIX ст.
Лыкова Виктория Викторовна — соискатель каф. Источниковедения, историографии и специальных исторических дисциплин ЗНУ.

«Катеринославський епізод» етнографічної роботи І.І. Срезнєвського.
Москалев Денис Вячеславович — асп. каф. Истории и политической теории НГУ.

Взаємини органів міського самоврядування із земствами на Півдні України як канал зв’язку «місто-село» (друга половина XIX-початок XX ст.).
Константинова Виктория Николаевна — к.и.н., доцент каф. Истории Украины Бердянского государственного педагогического университета.

Ставрографічний комплекс церкви села Сошиновка на Верхньодніпровщині.
Харлан Александр Викторович — канд. архитектуры, научный сотрудник НИИ в области исследований охраны памятников.

Соціалізація та життєвий цикл у менонітській родині на Півдні України: практика XIX ст.
Беликова Марина Владимировна — к.и.н., доцент каф. Международного туризма Запорожского национального технического университета.

Катеринославські губернські предводителі дворянства в портретній колекції Дніпропетровського національного історичного музею.
Копач Андрей Павлович — с.н.с. ДНИМ им. Д.И. Яворницкого.

Південноукраїнське чиновництво та селянство в регіональному комунікативному полі кін. XIX — поч. XX століть.
Приймак Олег Николаевич — к.и.н., докторант каф. Источниковедения, историографии и специальных исторических дисциплин ЗНУ.

Андрій Михайлович Миклашевський: життя та діяльність мовою музейних експонатів.
Романюта Илья Николаевич — научный сотрудник ДНИМ им. Д.И. Яворницкого.

Образ маршалка повітового дворянства доби реформ Олександра II (на прикладі життя і діяльності А.П.Письменного).
Кочергин Игорь Александрович — к.и.н., докторант каф. Истории и политической теории НГУ.

Перший ювілей Катеринослава як історіографічне явище.
Леонова Александра Владимировна — асп. каф. Историографии, источниковедения и архивоведения ДНУ им. О. Гончара.

Благодійництво у діяльності училища-хутору глухонімих у м. Олександрівську Катеринославської губернії на початку XX століття.
Петрова Екатерина Анатольевна — асп. каф. Источниковедения, историографии и специальных исторических дисциплин ЗНУ.

Менонітські колонії Півдня України в період піднесення першої російської революції (січень — грудень 1905 р.).
Берестень Юрий Владимирович — к.и.н., доцент каф. Философии, социологии и истории Днепропетровского государственного аграрного университета; Левин Олег Леонидович — к.и.н., доцент каф. Философии, социологии и истории Днепропетровского государственного аграрного университета.

Обслуговування читачів у бібліотеках навчальних закладів дореволюційного Катеринослава.
Лучка Людмила Николаевна — к.и.н., зам. директора Научной библиотеки ДНУ им. О. Гончара.

Дозвілля мешканців повітового міста Павлограду на початку XX століття.
Бушин Виктор Сергеевич — к.и.н., заведующий каф. Социально-гуманитарных дисциплин Западнодонбасского частного института экономики и управления (г. Павлоград).

II СЕКЦИЯ
Председатель: профессор Журба О.И.
Секретарь заседания: доцент Товстоляк Н.М.

Музеї Дніпропетровської області на сучасному етапі.
Капустина Надежда Ивановна — директор ДНИМ им. Д.И. Яворницкого; Бекетова Валентина Михайловна — к.и.н., заместитель директора ДНИМ им. Д.И. Яворницкого по научной работе.

Династія гірничих інженерів Данчичів: одна з гілок родового дерева (1849-2010 рр.).
Савчук Варфоломей Степанович — д.и.н., проф. кафедры Физики ДНУ им. О. Гончара.

Товариський гурток інженерів Катеринославського району: створення, відкриття й перші роки діяльності (1908-1910 рр.).
Кушлакова Надежда Николаевна — к.и.н., доцент каф. Экономики предприятия Западнодонбасского института экономики и управления (г. Павлоград).

І. Єлінов — історик, краєзнавець, археолог.
Шевченко Игорь Владимирович — научный сотрудник отдела охраны памятников музея истории Долинского района Кировоградской области.

Історико-етнографічні матеріали на сторінках «Катеринославських губернських відомостей» (історичні пісні та перекази).
Аванесян Джульетта Завениевна — аспирантка каф. Источниковедения, историографии и специальных исторических дисциплин ЗНУ.

А.Ф. Родзевич-Білевич — один із представників науково-технічної інтелігенції Катеринослава початку XX ст.
Чернобай Павел Алексеевич — к.и.н., ассистент каф. Истории и политической теории НГУ.

Випускник Катеринославського гірничого інституту — засновник вищої гірничої освіти у Кривому Розі.
Дояр Лариса Васильевна — к.и.н., доцент каф. Истории и украиноведения Криворожского технического университета.

Від «Всероссийского крестьянского союза» до «Селянської спілки»: боротьба за впливи на селянство Катеринославщини у 1917 р.
Пахоменков Юрий Геннадьевич — преподаватель каф. Философии, социологии и истории Днепропетровского государственного аграрного университета.

Радянські республіки Півдня України як знаряддя централістичної політики більшовиків на початку 1918 р.
Поплавский Олег Александрович — к.и.н., ст. преподаватель каф. Философии, социологии и истории Днепропетровского государственного аграрного университета.

Н.Махно в Катеринославі та Олександрівську: за спогадами підприємців.
Венгер Наталья Викторовна — д.и.н., доцент каф. Всемирной истории ДНУ им. О. Гончара.

Вільнокозацькі формування та російська армія генерала П. Врангеля у вересні-листопаді 1920 р.
Бондаренко Владимир Григорьевич — к.и.н., научный сотрудник каф. Источниковедения, историографии и специальных исторических дисциплин ЗНУ.

Динаміка чисельності громад римо-католицької церкви на Півдні України у 20-30-ті рр. XX ст.
Ганзуленко Валентина Петровна — соискатель истории Украины ЗНУ.

Дослідник Антарктиди — Микола Маковій, уродженець Кривого Рогу.
Бугрий Елена Владимировна — д.пед.н., проф. КГПУ.

Політична освіта та пропаганда як засоби формування світогляду Катеринославщини на початку 1920-х років.
Довганенко Р.А. преподаватель каф. Социально-гуманитарных наук Днепропетровского института физкультуры и спорта.

Катеринослав-спортивний на межі XIX-XX ст.
Утешева Галина Вячеславовна — асп. каф. Истории Украины ДНУ им. О. Гончара.

Часопис «Молодая кузница» як відображення літературного процесу на Дніпропетровщині (20-ті роки XX ст.).
Андрущенко Наталья Анатольевна — асп. каф. Истории и политической теории НГУ.

«Великий Дніпро» 30-х років XX ст. очима економіста (мандрівні записки академіка К.Г. Воблого).
Шевченко Мария Владимировна — соискатель каф. Истории и политической теории НГУ.

«Вірні друзі — книги»: читацький простір дніпробудівця Бориса Вейде.
Швайба Надежда Ивановна — к.и.н., преподаватель каф. Источниковедения, историографии и специальных исторических дисциплин ЗНУ.

Ономастичні дослідження Михайла Пронченка на Криворіжжі (за матеріалами листування М. Пронченка і Д. Яворницького).
Костюк Наталия Григорьевна — ст. преподаватель каф. Истории и политической теории НГУ.

Студії Павла Рябкова з історії промислів населення Придніпров’я.
Телюпа Сергей Александрович — асп. каф. Источниковедения, историографии и специальных исторических дисциплин ЗНУ.

«Ювілейний синдром» в «цеху дніпропетровських істориків» на межі XX- XXI століть: історіографічні рефлексії.
Журба Олег Иванович — д.и.н., заведующий каф. Историографии, источниковедения и архивоведения ДНУ им. О. Гончара.

Дніпропетровська газета «Звезда» — «Зоря» як джерело до історії адміністративно-територіального реформування в Подніпров’ї у першій половині XX ст.
Романчук Дмитрий Александрович — научный сотрудник ДНИМ им. Д.И Яворницкого.

Реабілітація 1950-х років в Україні (за документами Державного архіву Дніпропетровської області).
Печенина Наталья Анатольевна — к.и.н., доцент КГПУ.

Історико-краєзнавчі дослідження на Криворіжжі (друга половина XX ст. — початок XXI ст.).
Товстоляк Надежда Николаевна — к.и.н., доцент каф. Истории Украины КГПУ.

Музей історії запорізького козацтва на о. Хортиця: передумови та концепції створення.
Трофимова Светлана Александровна — асп. каф. Источниковедения, историографии и специальных исторических дисциплин ЗНУ.

Роль програмних розробок в проведенні історико-краєзнавчих експедицій на Півдні України.
Пашненко Александр Николаевич — асп. каф. Источниковедения, историографии и специальных исторических дисциплин ЗНУ.

Кадровий склад виконавчо-управлінських структур Запорізької області у 1948-1990 рр.
Молдавская Татьяна Ивановна — научный сотрудник каф. Источниковедения, историографии и специальных исторических дисциплин ЗНУ.


Hosting Ukraine Creative Commons